Cơ sở phát triển trọng điểm cho những phương hướng trong tương lai là đa dạng hoá hơn về thẫm mĩ nghệ thuật, 

mang đến những nội dung sản phẩm chất lượng.

2007 International Ballet Start Gala Taipei

2008 101 Gifts For Him& Her

2008 Emers Culture and Arts Foundation Society Books Donation

2008 ELLE 17th Year- Louis Vuitton Charity Bag Design

2009 Taiwan L’OREAL 100 Year Charity event