Tập đoàn Luân Hoa

Tập đoàn Luân Hoa được thành lập vào năm 1997,

Có nguồn gốc từ kinh doanh thương mại nguyên vật liệu, sau đó không ngừng phát triển mở rộng,

Cho đến nay đã trở thành tập đoàn kinh doanh đa dạng.

Các ngành kinh doanh bao gồm: nguyên liệu, xuất bản phương tiện truyền thông, nhóm sản phẩm về gôn, quan hệ công chúng, nền tảng video, 

tiếp thị thể thao, nền tảng văn học và văn hóa công cộng.

Hệ thống kinh doanh đa dạng đã tạo cho tập đoàn có một vị trí trong cách ngành công nghiệp  khác nhau,

Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp cũng mang lại cho tập đoàn sức mạnh tổng hợp, từ đó tăng khả năng cạnh tranh và tiếp tục cải thiện

URMS

Emers Sports

IMI